A SZOMBATHELYI  ZRÍNYI ILONA  ÁLTALÁNOS ISKOLA

 SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


Általános rendelkezések

A  2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73.§  alapján az iskolában szülői  szervezet működik az intézményben  (röviden SZSZ).

A Szülői Szervezet adatai:

A szervezet neve: Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szülői Szervezete

Címe: 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 10.

Képviselője: A választmány elnöke, Tóthné Kurucz Tímea


Az intézményi szintű szülői szervezet alapvető céljai

1)    Az intézménybe járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlásának érdekében. Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.

2)    A iskolával való együttműködés biztosítása, részvétel az intézmény munkájában a szülői szervezet  választott képviselői által.

3)     Az intézményi szintű véleményezési és javaslattételi jog gyakorlása.

4)     Az oktatás feltételeinek és minőségének javítása az intézménybe járó gyerekek érdekében. A felmerülő problémák közös megoldása.

Az intézményi szülői szervezet alapvető feladatai

 1)     A szülők tájékoztatása, véleményük kikérése és érdekeik képviselete a gyermekük oktatásával, az oktatás körülményeivel kapcsolatos kérdésekben.

2)    Az intézményi szülői szervezetbe delegált tagok segítése véleményük kialakításában és beszámoltatásuk az intézményi szülői szervezet döntéseiről osztályszinten.

3)    Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. A szülők-szülők, a szülők-intézmény, a szülők-szülői szervezet közötti kapcsolat kialakítása, megszervezése és működtetése, támogatások felkutatása.

4)    Az intézményben folyó oktatási és nevelési munkával kapcsolatos állásfoglalás, észrevétel kialakítása, a pedagógiai munka támogatása, az oktatási feltételek javítása.

5)    Kapcsolatfelvétel és együttműködés az intézményen kívüli, az oktatás és nevelés színvonalát megőrizni és javítani kívánó helyi és országos szülői és egyéb szervezetekkel, egyesületekkel.

6) Az intézményi tanácsba tagjai közül képviselőt választ

 Az iskola szülői szervezetének belső felépítése, működése, a működéssel kapcsolatos alapelvek

1) Az intézményi szülői szervezet tagjai az intézményben tanuló gyerekek szülei. Az osztályközösségeket a szülői szervezetben osztályonként 3-3, de legalább 2 választott szülő képviseli.

2)    Az osztályközösségek képviselőit a tanév elején, annak első hónapjában az adott osztályközösségek szülei választják meg 1 évre legalább 50%+1 szavazattal. A szülői közösség ezzel a megválasztott szülőt megbízza a szülői szervezet által vállalt feladatok ellátásával.

3) A tisztségviselő visszahívható, ha azt az osztályba járó gyerekek szüleinek 10 %-a kezdeményezi és a visszahívást a szülők legalább 50 %-a + 1 fő szavazatával támogatja.

4) Az osztály szülői szervezet 3 választott tagja automatikusan tagja az iskolai szülői szervezetnek.

5) A szülői szervezet a működésével és az érdekek képviseletével kapcsolatban a következő elveket fekteti le:

a) A teljes intézményt, vagy az intézménybe járó valamennyi tanulót érintő kérdésekben a szülői szervezet által delegált tagok véleményezési, ill. javaslattételi jogukat az intézményi szülői szervezetben egyszerű többséggel elfogadott álláspontnak megfelelően képviselik ill. gyakorolják. Az intézményi szülői szervezeti állásfoglalás az egyes osztályközösségekben elfogadott szülői állásfoglalások alapján megállapított többségi álláspont.

b) Az intézmény egy részét (tagintézményt vagy akár egy tanulócsoportot) érintő kérdésekben a intézményi szintű szülői szervezet az érintett tanulók szüleit tömörítő szülői szervezet (osztályszintű szülő szervezet) álláspontjának megfelelően dönt, és az érintettek érdekeit, akaratát és véleményét tükröző álláspont képviseletével bízza meg az intézményi szülői szervezetbe delegált tagokat.

c) A szülői szervezeteknek jogaik gyakorlásához a legitimációt az iskolát,  vagy tanulócsoportot érintő változások esetén az érintett szülőkkel való kommunikáció révén osztály-, ill. intézményi szinten tartott szülői, rendkívüli szülői értekezletek során szerzik meg.

d) Az intézményi szülői szervezet elkötelezett abban, hogy a megalakuló intézményt képviselő szülői szervezet szervezési és működési szabályzatában a fentebb felsorolt elvek (az érintettek érdekeinek képviselete és érvényre juttatása) megjelenítésre kerüljenek.

6) Az iskolai szintű szülői szervezet ülése nyilvános. A szülői szervezet tagjai hozzászólási lehetőségükről egyszerű többségi szavazással döntenek. Állandó meghívott az intézmény vezetője, de lehetséges a kapcsolódó ügyekhez az illetékes személyek ideiglenes meghívása is.

7)  Az összehívott értekezleteken legalább 1 fő legyen jelen minden osztályból. A választott szülői szervezeti tagot akadályoztatása esetén az osztályából felkért szülő teljes joggal helyettesítheti a szülői szervezet ülésein illetve a napirendi pontok ismeretében véleményét az ülés kezdetéig írásban a szervezet vezetőinek leadhatja.

8) Az intézményi szülői szervezet tagjai különböző ügyekkel kapcsolatosan szülői munkacsoportokat is alakíthatnak (pl. pályaválasztási, szabadidős, pénzügyi, gyerekvédelmi stb.), amely munkacsoport megalakulásáról a szülői szervezet dönt.

Az intézmény szülői szervezetének jogosítványai

1)    Dönt saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról.

2) Dönt az intézményi szülői szervezetbe delegált képviselőinek megválasztásáról.

3) Eljár a köznevelési törvényben meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében.

4) Véleményt nyilvánít a tanév helyi rendjének meghatározásakor (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet). valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor, a Pedagógiai program, Házirend változtatását illetően, az intézmény vezetőjének megválasztása kapcsán.

5) Egyetértési és véleményezési jogát gyakorolja a fenntartó az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával kapcsolatban, valamint vezetőjének megbízása és e megbízás visszavonása előtt.

6) Kezdeményezheti rendkívüli nevelőtestületi értekezletet összehívását, javaslattételi jogot gyakorolhat az intézmény egészét, vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésben az iskola tevékenységének segítésére, támogatására vonatkozóan.

7) Tárgyalja a szülőket érintő kérdéseket, fontos ügyekben kialakítja a közös álláspontot, amit azután az intézményi szervezetbe delegált szülők rugalmasan, konszenzusra készen vagy éppen határozottan képviselnek.

8) Kérdéseket tehet fel – a delegáltakon keresztül– az iskola vezetőinek az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben.

9) Kezdeményezheti szülői értekezletek összehívását, és önállóan is szervezhet szülői értekezleteket.

10) Segíti - a tanulók kérésére - a diákönkormányzat munkáját.

11) A szülői szervezet működési feltételeiről az iskola vezetője gondoskodik, az iskola szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon. A szülői szervezet részére vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket az iskola köteles iktatni és felbontatlanul a legrövidebb időn belül eljuttatni a címzettekhez.

12) A köznevelésben intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a szülői szervezet javaslatára harminc napon belül érdemi választ köteles adni

13) A szülői szervezet jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be.

Az intézményi szülői szervezet működési szabályai

1) Az osztály szintű szülői közösségek működése

a) Az osztály szintű szülői közösség értekezleteit a szülői értekezlettel egy időben tartja.

b) Rendkívüli szülői értekezletet kell összehívni a szülők harmadának kérésére  A rendkívüli szülői értekezlet összehívásáról a kezdeményezők gondoskodnak, amelyre a kapcsolódó ügy függvényében meghívhatják az intézményi szülői szervezet választott képviselőit.

c) A szülői szervezet értekezlete határozatképes, ha az osztályban tanuló gyerekek szüleinek több mint fele (50 % + 1 fő ) jelen van.

2) Az intézmény szintű szülői szervezet működési szabályai

a) Az intézményi szülői szervezet az üléseit az osztályszintű szülői értekezleteket követően tartja.

b) A Szülői szervezeti ülés összehívásáról az elnök gondoskodik és ő vezeti le. Összehívását az iskola igazgatója is kezdeményezheti.

c) Intézményi szülői szervezeti ülést kell összehívni, ha a szervezet legalább 5 tagja ezt kezdeményezi. A rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számítva 7 napon belül, vagy a kérdés sürgőssége szerint kell összehívni. Alapesetben az intézményi szülői szervezet egy tanévben legalább két ülést tart.

d) A szülői szervezet határozatképes, ha a tagoknak legalább fele plusz 1 fő jelen van. A szülői szervezet a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, az előzőekben felsorolt elvek figyelembe vételével.

e) Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amit a két delegált ír alá. A szülői szervezet a jegyzőkönyveket és határozatait köteles nyilvánosságra hozni. Az iktatást a két választott képviselő közösen kezeli, akik azt a megbízásuk megszűnése után kötelesek átadni az utódjaiknak. A szülői szervezet a nyilvánosságot és a hozzáférhetőséget az iskola honlapján való megjelenéssel teljesíti.

f) A szülői szervezet vezetősége köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket a munkájukról a szülői értekezleteken.

h) A választmányt az elnök vezeti. Az iskolai szülői szervezet elnökét a választmány választja négy évre. A választmány elnökére javaslatot tehet a szülői munkaközösség bármely tagja. A választmány gondoskodhat egy fő elnökhelyettes, egy fő gazdasági felelős és egy fő jegyzőkönyvvezető személyének kijelöléséről is. A megválasztott személyek visszahívhatók, ha a választmány bármely tagja ezt kezdeményezi és az SZM összehívott ülésén 50%+1 fő szavazati aránnyal ezt a többség elfogadja.

 Jelen szabályzat a 2016/2017-es tanévben lép hatályba.

Tanev rendje

etlap

tanulas