ZRÍNYISEK DIÁK SPORT Egyesülete
Alapszabály
/részlet/
1.§ Az egyesület neve: Zrínyisek Diák Sport Egyesülete
2.§ Az egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 10.
3.§ Az egyesület jogi személy, működési területe Magyarország.
Az egyesület célja és feladatai
4.§ Az egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés mellett a versenyzés biztosítása, segítése, sportkapcsolatok létesítése, eredményes sportolók támogatása, az egészséges életmódra nevelés, a sporttal való nevelés, a közösségi élet kialakítása, anyagilag hátrányos helyzetű gyermekek részére a sporttevékenység népszerűsítése.
5.§ (1) Az egyesület alapvető feladata: Az iskolai DSE elsődleges feladata, hogy minden tanuló részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Törekszünk, hogy tanulóink minél több lehetőséget kapjanak a sportágak megismerésére, megszeretésére, akár külső helyszínek bevonásával is. Fontos, hogy kialakuljon bennük az igény a rendszeres testmozgásra, élvezzék a mozgás örömét.
(2) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
7.§ Az egyesület tagja lehet bármely nagykorú, illetve törvényes képviselője hozzájárulásával kiskorú magyar állampolgár, aki az egyesület sport-, és egyéb tevékenységében aktívan részt vesz, és magára nézve az egyesület alapszabályát, belső szabályzatait, illetve határozatait elismeri.
8.§ (1) Az egyesületnek pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik eszmei, anyagi hozzájárulásukkal az alapszabály szerinti célok elérését segítik, és ezt a címet az elnökség nekik adományozta.
(2) A pártoló és tiszteletbeli tagokat az egyesület titkársága veszi nyilvántartásba.
9.§ (1) A tagsági viszony a leendő tag belépési nyilatkozata alapján indított eljárást befejező – az egyesület vezetősége által hozott – felvételről szóló határozat meghozatalának időpontjában jön létre. A felvételt megtagadó határozat ellen – annak kézhezvételétől számított 15 napon belül – az egyesület elnökségéhez lehet fellebbezni.
(2) A felvételre kerülő tagok az egyesület tagjaivá válnak.
2
A tagok jogai
11.§ (1) Az egyesület tagja:
- az egyesület közgyűlésein tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik
- kizáró ok hiányában az egyesület bármely tisztsége betöltésére megválasztható
- részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein
- sérelmek esetén érdekvédelmet kérhet és kap
- jogszabályba, alapszabályba vagy egyéb szabályzatba ütköző határozat vagy intézkedés megsemmisítésére indítványt tehet a megfelelő testületi szervnél, illetve felügyeleti szervnél
- tagsági viszonyát megszüntetheti
(2) A pártoló tagok jogosultak:
- tanácskozási joggal részt venni a közgyűlésen
- anyagi hozzájárulás esetén a felhasználás módját meghatározni és a felhasználást számon kérni
(3) A tiszteletbeli tagok jogosultak:
- az egyesület közgyűlésén és rendezvényein részt venni
A tagok kötelezettségei
12.§ (1) A tag alapvető kötelezettsége az alapszabály, a közgyűlés, a vezető szervek és a tisztségviselők törvényes rendelkezéseinek megtartása.
(2) Az egyesület tagja a fentieken túlmenően köteles:
- az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, az alapszabályban vagy a közgyűlési határozatokban foglalt előírásoknak megfelelően közreműködni
- az egyesület szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában részt venni
- a közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni
(3) Tisztségviselők:
- elnök: Vadász Gábor
- felügyelő bizottság elnöke: Bakonné Kéry Orsolya

Tanev rendje

etlap

tanulas