Tisztelt Szülő/Gondviselő!

  

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2017/18. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség! Nyilatkozatok benyújtási határideje: 2017. június 15.

A szeptember havi díjat 2017. augusztus 22-én vagy 29-én 7:30-15:30 között kell befizetni az iskolában.

Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg, úgy a gyermek az iskolai étkezést szeptember 1-től nem veheti igénybe.

Pótbefizetésre 2017. szeptember 1-én 7:30-12:00 óráig biztosítunk lehetőséget a Nádasdy F u. 4. szám alatti irodában.

Tájékoztatom, hogy a 2017. szeptember 1. napján érvényben lévő általános iskolai étkezési díjak az alábbiak:

NORMÁL étkezés a tanulók által fizetendő (Ft/adag) :                      ebéd                385 Ft/adag

                                                                                                          tízórai              135 Ft/adag

                                                                                                          uzsonna           135 Ft/adag

DIÉTÁS étkezés a tanulók által fizetendő (Ft/adag):                          ebéd                460 Ft/adag

                                                                                                          tízórai              165 Ft/adag

                                                                                                          uzsonna           165 Ft/adag

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell az orvosi igazolás másolatát.

 Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:

  • készpénzzel: havonta 2 alkalommal az iskolában az előre közölt időpontokban, ezen kívül munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig – a Szombathelyi Köznevelési Gamesz Nádasdy F. u. 4. szám alatti irodájában,
  • átutalással: a 10918001-00000129-17550103 számú bankszámlára. Átutalás esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló oktatási azonosító számát, nevét, osztályát, és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget.

Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a www.szombathelyigamesz.hu honlapon a tanulói oktatási azonosító szám alapján tájékoztatást adunk. A számlakészítéssel egyidőben a térítési díj összegéről e-mailben értesítést kapnak. Ehhez szükségünk van pontos adataik megadására. Kérjük a címzett nevének, e-mail címének, ill. gyermeke nevének, osztályának, iskolájának megadása mellett küldjön levelet az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre, vagy pontosan töltse ki a mellékelt nyilatkozatot az étkezési térítési díj átutalással történő befizetéséről.

Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 15-20-ig esedékes, kivéve a tanév kezdetét megelőző hónap, akkor augusztus 25.!!!

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a gyermek étkezésére tekintettel - betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondásatárgynapot megelőző napon 8:30 óráig lehetséges. A lemondást a  06/20/503-4142 telefonszámon, vagy személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában; elektronikusan a Szombathelyi Köznevelési Gamesz honlapján lévő Lemondás fülön, vagy e-mailben az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya, intézménye és lemondani kívánt napjainak megjelölésével. A lemondást ezeknek az adatoknak megadásával, ill a felsorolt lehetőségeken áll módunkban elfogadni! Az igénybevett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!

A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.

Az étkezést ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat.

Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles az alábbiak figyelembe vételével:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, gyámhatóság által elrendelt nevelésbe   vétel esetén 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át

 kedvezményként kell biztosítani.

 A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

             

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2017. őszétől  100%,  illetve 50%-os kedvezményre lesz jogosult, legkésőbb az augusztusi étkezési térítési díj befizetésekor az étkezési díjat szedő  dolgozó részére a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:

  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;
  • nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolást;
  • 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez);
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat nem kell minden tanév elején benyújtania, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.  A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnésaz étkezési díjat szedő dolgozónak  3 napon belül szíveskedjen jelezni.

Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ a www.szombathelyigamesz.hu oldalon található.

A nyilatkozatok, igazolások e-mailben is visszaküldhetők az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.

Köszönöm együttműködését!

Szombathely, 2017. április 10.

                                                                                 

Imréné Erényi Katalin sk.

a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanev rendje

etlap

tanulas