Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

OM: 036623

9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 10.

9700 Szombathely, Rákóczi u. 27.

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Szombathelyi Tankerület -

Működtető: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Köznevelési Gamesz-en keresztül

A Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szombathely belvárosában, iskolautcában található. Jogelődjét, a Polgári Fiúiskolát 1886-ban alapították. Az intézmény két telephelyen működik: a Rákóczi út 27. szám alatti „kis” épületben 1-3., míg a Zrínyi Ilona utca 10.-ben 4-8., évfolyamos tanulóink nevelése-oktatása folyik. Tanulólétszámunk a város csökkenő gyermeklétszáma ellenére stabil, jelenleg 671 tanuló. Saját körzetünkből érkezők összlétszámunk 29%-át adják. 59% a körzeten kívüliek, míg 12% a más településekről bejárók aránya. Kedvező földrajzi fekvésünk, a belváros közelségéből adódó szempontok előnyös érvényesülése mellett, nevelőtestületünk oktató-nevelő munkájának minősége, eredményessége befolyásolja a szülők döntését iskolánk választásakor.

altalanos

Évfolyamonként 3 osztályt – köznevelési  típusú sportiskolai osztály „A”, hagyományos, alapozó képzést nyújtó „B”, Emelt szintű tagozatos nyelvi /angol/ osztályt „C” – indítunk. 

A sportiskolai program – köznevelési típusú sportosztály - egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer, amely a tanulók iskolai nevelését-oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását foglalja magába. Az „A” osztályba történő beiskolázás felvételi alkalmassági vizsga - Nkt. 50. § (5) - eredményes teljesítéséhez kötött. Hagyományos és tagozatos nyelvi osztályainkba a beiskolázás a körzetes rendszer alapján történik.

Nevelőtestületünk létszáma 50 fő.

25 fő tanító, 6 fő testnevelő, 5 fő idegennyelv-tanár, 1 fő ének-zene tanár, míg 13 kolléga tanári pedagógus-munkakörben foglalkoztatott. Egyetemet végzett kollégák aránya 38% a következő bontásban

Testnevelés Magyar Pedagógia Történelem Matematika Biológia Technika Kémia
5fő 2 fő 4 fő 2 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő

Szakvizsgával 12 kolléga rendelkezik

Közoktatás vezető Mérés-értékelés Mentálhigiéné Fejlesztő Mentortanár
4 fő 1 fő 1 fő 4 fő 3 fő

Tanítóink 60%-a más műveltségterületen is szerzett megfelelő végzettséget. Szakos ellátottságunk teljes. A felső tagozaton tanító kollégák 26%-a három vagy négy, míg 56%-a két tanári szakkal rendelkezik. A nevelőtestület szakmai felkészültsége kiváló, oktató-nevelő munkája színvonalas és eredményes. Kollégáim befogadók és innovatív szemléletűek a modern pedagógiai módszerek, valamint a nevelő- oktató munkát segítő technikai eszközök megismerésében, használatában.  Képesek alkalmazkodni a társadalmi elvárások, az oktatáspolitikai koncepciók változásaihoz. A nevelőtestület 6 munkaközösséget hozott létre. Ezek a következők: tanító, idegen nyelvi, testnevelés, társadalomtudományi, természettudományi, osztályfőnöki. A munkaközösségek pedagógiai programunk szellemében az éves munkatervnek megfelelően végzik munkájukat. A munkacsoportok tantárgyi szinten a munkaközösségeken belül szerveződnek. Egy-egy pedagógiai feladat, projekt megvalósításához teamek szerveződnek.

A nyugodt pedagógiai munkát és az iskola működését biztosító technikai és adminisztratív dolgozók magas színvonalon, az intézmény problémamentes működését szem előtt tartva végzik munkájukat. Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 1 fő rendszergazda, iskolatitkár 2 fő, valamint 1 fő oktatástechnikus.  A működtetés feladatait 10 kolléga segíti munkájával – takarítók, karbantartók –.

Iskolánk megfelelően felszerelt. A nevelő- oktató munkát 3 számítástechnika terem, 1 nyelvi labor, könyvtár, természettudományi, technika, valamint rajz szaktantermek segítik. Termeink digitális táblával, vagy rögzített projektorral vannak felszerelve.

„A Zrínyi olyan iskola, ahol a gyerek az első, ahol jól érzi magát, figyelembe veszik változó személyiségét. Hagyományosan olyan pedagógiai munkát folytatunk, melyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztése az elsődleges feladat. Az iskola általános funkcióinak prioritási rendjében tehát kiemelt szerepe van a személyiségfejlesztésnek, közösségépítésnek olyan módon, hogy azt egyensúlyba helyezzük a közvetíteni kívánt ismeretekkel.” /Pedagógiai program/

Nyelvoktatás
Az idegen nyelvi kommunikáció olyan kompetencia, melynek hiányában ma már egy diák sem válhat sikeres felnőtté. Iskolánkban két idegen nyelvet, angolt és németet tanulhatnak a gyerekek. Szakköri keretek között igény esetén az olasz és az orosz nyelv tanulására is van lehetőség. „C” osztályban az idegen nyelv oktatása emelt szinten történik angol nyelvből kis létszámú csoportokban. Ez mindennapos nyelvoktatást jelent első osztálytól az általános iskola befejezéséig. „A” és „B” osztályainkban az első és második évfolyamon játékos formában mozgásra, tevékenységekre, rajzolásra épülő nyelvi előkészítést végzünk. Így valódi élmény a nyelvtanulás. Harmadik osztálytól a korszerű módszerek mellett az emelt óraszám és a kis létszámú tanulócsoportok biztosítják a nyelvtanulás hatékonyságát. Hetedik évfolyamtól második idegen nyelvet is tanulhatnak a diákok.
Végzős nívó csoportos diákjaink kimeneti vizsgát tesznek, melyen kommunikációs és beszédértési kompetenciákat mérünk. A tanulók idegen nyelvek iránti motiváltságának növelése oktató-nevelő munkánk legfontosabb tényezője. Ezt a célt szolgálják iskolánkban az idegen nyelvi programok: nyelvi hét, nyelvi előkészítő tábor, 7-8. évfolyamos diákjaink pedig Londoni utazáson vehetnek részt, melyen angol családoknál próbálhatják ki kommunikációs képességüket.

Tehetséggondozás
Iskolánk kiemelkedően szerepel a matematika, és a szövegértés kompetenciavizsgálatain. Soha nem voltunk szűkében az újra és újra feltűnő tehetséges diákoknak. Ők tantárgyi tehetséggondozó szakkörökön bővíthetik tudásukat, készülhetnek fel megmérettetésekre. Az elmúlt években matematikából, biológiából, földrajzból, természetismeretből és angol nyelvből állhattak tanulóink országos szaktárgyi tanulmányi versenyek dobogóján.
Osztályfőnöki órákon és iskolai programjainkon életkori sajátosságaiknak megfelelően biztosítjuk tanulóinknak az egészséges életmód alapfeltételeihez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Az Életvezetési ismeretek és készségek személyiségfejlesztő program és a rendőrség D.A.D.A. programja egészíti ki prevenciós tevékenységünket.

tanulmany

Kompetenciamérés eredményei /2015-ös mérés/

Iskolánk Örökös Ökoiskola

 Az „öko” szócska arra utal, hogy minden tevékenységet, olyan módon végzünk, hogy közben a legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit. Nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén, az iskola működtetésében, a gyerekek étkezésében, a táborok, kirándulások szervezésében. 4. és 6. évfolyamos tanulóink erdei iskolai táborban vesznek részt. Természetbúvár szakköröseink életre szóló élményeket szereznek különleges túráikon, a vállalkozó kedvűek pedig Balaton körüli nyári bicajos táborban vehetnek részt. 7. évfolyamos tanulóink Határtalanul kiránduláson ismerhetik meg Erdély és a Felvidék magyar lakta területeit.

Szakköreinket a gyermekek és szüleik igényei alapján alakítjuk. Kínálatunk bőséges a művészeti tevékenységektől kézművesség, grafika, énekkar, a középiskolai felkészítőig. Együttműködünk a Lorigó Alapfokú Művészeti Iskolával és a Bartók Béla Zeneiskolával.

Az iskolai könyvtár kellemes, barátságos környezetben várja az olvasni, művelődni, tanulni vágyó diákokat. Több mint 10 000 kötet könyv és 8 db számítógép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére. A tanórákra való eredményes felkészülést segítik a könyvtárhasználati foglalkozások, vetélkedők éppúgy, mint a kötetlen olvasás vagy az internethasználat lehetősége. Megtalálják a kedvükre való könyveket a kikapcsolódni, tanulni vágyó diákok, és segítséget nyújt a könyvtár állománya a tanulmányi versenyekre való felkészülésben is.


Diákönkormányzat
Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek. A Diákönkormányzat segíti változatossá tenni a munkás hétköznapokat. Részt vesz a különböző tanórán kívüli programok megszervezésében, lebonyolításában. (Állatszépségverseny, Halloween – Party, Karácsonyi vásár. Teremdíszítő verseny, Iskolarádió, Rádiós vetélkedő, DÖK nap, ÖKO heti programok, Ünnepélyek…)

Továbbtanulás

tovabbtanulas

 

Tanulóink 93%-a /2016-os adat/ választ érettségit adó középiskolát, többségük gimnáziumban folytatja tanulmányait. A visszajelzések megerősítik munkánk eredményességét.

A Zrínyi a világra nyitott, modern iskola, de fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását. Sokszínűek tanítványaink képességeikben, személyiségükben, de együtt képesek egy nagy közösséget alkotni. Sokszínűek pedagógusaink jó példáikban, módszereikben, de közös célokért együtt tudnak dolgozni. Gyermekközpontú környezetben segítjük tanítványaink tehetségeinek kibontakozását, erősítjük törekvéseiket, hogy megvalósíthassák álmaikat. Olyan fiatalokat nevelünk, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, másokkal együttműködve képesek boldogulni a középiskolában, majd az életben.

Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a vajdahunyadi COLEGIUL TEHNIC „MATEI CORVIN” iskolával.

Tanev rendje

etlap

tanulas